Strona główna -
Informacje -

Zakres usług -
Prawo «   
 Prawo kanoniczne «   

Cennik -
Kontakt -

 

 

 

 

   „Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego”

                                                                                        kan. 1060 KPK 83

 

   Wierni Kościoła katolickiego powinni znać swoje prawa i mieć możliwość ich egzekwowania. Przede wszystkim, znajomość prawa kanonicznego jest przydatna na gruncie instytucji małżeństwa. Rozpadanie się małżeństw prowadzi do trwania w związkach nieformalnych co powoduje konflikty sumienia i pozbawienie określonych praw w społeczności Kościoła. W wielu takich wypadkach niedawni małżonkowie nie zdają sobie sprawy z możliwości stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (nie rozwodu czy unieważnienia jak często błędnie jest to nazywane) w przypadkach przez prawo przewidzianych. W razie stwierdzenia takiego faktu małżeństwo takich osób uznaje się za nigdy nie istniejące i ponownie stają się one osobami stanu wolnego, mając możliwość wstąpienia w nowe, ważne związki małżeńskie. Ta instytucja prawna może dać wiernym uspokojenie sumienia i powrót do społeczności Kościoła z pełnią praw.

 

# PRZYCZYNY NIEWAŻNOŚCI
MAŁŻEŃSTWA W PRAWIE KANONICZNYM
#

 

   Kancelaria stara się przybliżyć wszystkim zainteresowanym problematykę prawa kanonicznego i stara się pomóc w konkretnych przypadkach.


   Reprezentuje zarówno strony powodowe jak i pozwane. Służy pomocą podczas trwania całego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, ale również podczas poszczególnych etapów lub sporządza pojedyncze pisma czy udziela porad.

 

   Niezwykle istotna jest pierwsza rozmowa z klientem starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. To podczas niej (trwa ona zwykle 1-2 godziny) prawnik-kanonista szczegółowo zapyta o okoliczności kojarzenia się małżeństwa, jego zawarcie, przebieg oraz rozpad. Wyjaśni na czym polega procedura procesu kościelnego oraz na końcu odpowie na najważniejsze pytanie: czy widzi jakieś podstawy do wniesienia sprawy do trybunału kościelnego, a jeśli one istnieją, to wyjaśni z jakiego tytułu lub tytułów nieważności proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego może się toczyć.


   Przykładowy zakres usług:
   » udzielanie porad prawnych
   » sporządzanie skargi powodowej
   » rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej
   » odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową
   » skarga wzajemna
   » pomoc w odpowiednim doborze materiału dowodowego
   » redagowanie pism procesowych
   » głos obrończy
   » apelacja do trybunału II instancji
   » apelacja do trybunału III instancji (Roty Rzymskiej)
   » zaskarżenie wyroków
   » prośby o zniesienie klauzul wyrokowych
   » dyspensa super rato
   » sprawy z zakresu ustroju hierarchicznego
   » sprawy majątkowe
   » małżeństwa konkordatowe

 

   Choć osobisty kontakt z klientem jest rzecz jasna najcenniejszy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w razie niemożności spotkania się np. ze względu na odległość, nasza pomoc dla klientów i współpraca odbywała się za pomocą środków multimedialnych (klienci zarówno z Polski jak i rodacy z zagranicy, wielokrotnie korzystali z niej i korzystają).

 
 

 


Agencja reklamowa